Символ православной веры
Главная страница Книжные полки Письменный стол Красный угол
на древнегреческом языке, в латинской транслитерации
Pistèvo is èna Theòn, Patèra Pandokràtora, piitìn uranù ke ghìs, oratòn te pàndon ke aoràton. Ke is èna Kìrion Iisùn Christòn, ton Iiòn tu Theù ton monoghenì, ton ek tu Patròs ghennithènda pro pàndon ton eònon. Fos ek fotòs, Theòn alithinòn ek Theù alithinù, ghennithènda u piithènda, omoùsion to Patrì dhi' Ù ta pànda eghèneto. Ton dhi' imàs tus anthròpus ke dhìa tin imetèran sotirìan katelthònda ek ton uranòn, ke sarkothènda ek Pnèvmatos Aghìu ke Marìas tis Parthènu ke enanthropìsanda. Stavrothènda te ipèr imòn epì Pondìu Pilàtu, ke pathònda ke tafènda. Ke anastànda ti trìti imèra katà tas Grafàs. Ke anelthònda is tus uranùs ke kathezòmenon ek dhexiòn tu Patròs. Ke pàlin erchòmenon metà dhòxis krìne zòndas ke nekrùs, Ù tis vasilìas uk èste tèlos. Ke is to Pnèvma to Àghion, to Kìrion, to Zoopiòn, to ek tu Patròs ekporevòmenon, to sin Patrì ke Iiò simproskinùmenon ke sindhoxazòmenon, to lalìsan dhià ton Profitòn. Is mìan, aghìan, katholikìn ke apostolikìn Ekklisìan. Omologò en vàptisma is àfesin amartiòn. Prosdhokò anàstasin nekròn. Ke zoìn tu mèllondos eònos. Amìn. ____________________________________________________________________